با این همه هوش وذکاوت ، معلوم نیست چرا کارفرمایان بنگاههای اقتصادی بجای رشد وترقی بسمت قهقرا می روند!

بتازگی بعضی ازکارفرمایان شرکتها ویا بنگاههای اقتصادی ، قراردادهائی که برای کارگران تنظیم می نمایند، ازکارگران امضاء واثرانگشت می گیرند ولی خود ازامضاء قرارداد امتناع می نمایند . هنگامیکه علت این موضوع بررسی شد ، مشخص گردید که این دسته ازکارفرمایان به مسئولین امورمالی واداری خود نیز بدگمان هستند، چراکه تصورمی نمایند ممکن است درحفظ ونگهداری این قراردادها دچار لرزش شده واین قرارداد ها به دست کارگران بیفتدودرموقع لزوم به آنها استناد نمایند.

این عده ازکارفرمایان معتقد هستند هرگاه این قرارداد ها که درآن فقط اثرانگشت وامضاء کارگران درج گردیده مفقود ودراختیار کارگران قرارگیرد بجهت عدم امضاء ومهر کارفرما غیرقابل اعتبار بوده ونیز قابل استناد نمی باشد.

هرگاه تصمیم به اخراج کارگری گرفته شود ، آنگاه است که اقدام به امضاء ومهرآن قرارداد می نمایند، تا بدین طریق درمراجع حل اختلاف مورد استفاده قرار گیرد.

جالب اینجا است که مهرشرکت یا بنگاه اقتصادی را دراختیارمسئول اموراداری یا مسئول امورمالی خود قرار نمیدهند ، بلکه دراختیارفردی غیرمرتبط با اموراداری ومالی قرار میدهند. وقتی که موضوع پی گیری شد، مشخص شد که این کارفرمایان معتقند بایستی علف را جلوی سگ وگوشت را جلوی گاو بگذارند ، زیرا که نه امورمالی واداری بتواند ازسمت خود سوء استفاده نماید ونه آن فردی که مهر شرکت ویا بنگاه دراختیار او می باشد!.

با این همه هوش وذکاوت ، معلوم نیست چرا کارفرمایان این بنگاههای اقتصادی بجای رشد وترقی بسمت قهقرا می روند!

درگذشته شاهد قرارداد های سفید امضاء بوده ایم وزمانیکه قراردادها بصورت دستنویس بود، درتاریخ اودستکاری می شد ویا دردستورپرداخت ازکارگر امضاء واثرانگشت می گرفتند وسپس به دلخواه خود درآن می نوشتند وازاین طریق مانع می شدند که کارگران بتوانند به حقوق خود دست یابند.اما معلوم نیست که این شگردجدید چگونه به مغز این کارفرمایان خطورکرده که فقط ازکارگران اثرانگشت گرفته میشودوخود ازهرگونه امضاء خودداری می نمایند!

اگراینگونه کارفرمایان بجای اینکه با شگردهای مختلف درفکر پایمال کردن حقوق کارگران باشند، راهکاری درجهت افزایش بهره وری ارائه نمایند هم خود ازآن سود خواهند برد وهم اینکه دیگرنیازی به این نمی باشد که تمامی هوش وذکاوت خودرا درجهت ازبین بردن حقوق کارگران بکارببرند.

نکته دیگری هم که بایستی به آن اشاره نمود ، بعضی ازمزایای کارگران مانند حق ایاب وذهاب ، حق ناهاری ، حق شغل وغیره را که درلیست حقوق منظورمی شد ازلیست حقوق خارج نموده ودرلیستی جداگانه نقدا” به آنان پرداخت می نمایند و مثل گذشته به حساب آنها واریز نمی کنند ، بجهت اینکه ، کارگران اخراجی ازحساب خود پرینت گرفته وآن را به مراجع حل اختلاف ارائه می دادند.

تاهنگامیکه قراردادهای کار ساماندهی نشود وکارفرمایان ملزم به رعایت قوانین ومقررات کارواموراجتماعی نباشند ، این داستان همچنان ادامه خواهد داشت وهرروز شاهد بیش از پیش تخلفات آشکار کارفرمایان دراین خصوص خواهیم بود.

منبع : سایت اقتصادی ایران

http://eghtesadi1.ir

http://eghtesadiiran.ir

http://eghtesadiiran.com