هرگاه در موسسه ای حسابداری به روش دوبل یعنی براساس بدهکار وبستانکار نباشد،در اینگونه موسسات لازم است ابتدا حسابداری ودفتر داری دوبل را ایجادکنیم :

ابتدا لازم است صورت ریز دارائیها و بدهیها مشخص شده  و موجودی صندوق، بانک، اسناددریافتنی، تنخواه گردان، بدهکاران ، ملزومات ،پیش پرداختها،موجودی کالا ، بستانکاران،اسنادپرداختنی، مالیاتها،پیش دریافتها، وامهای دریافتی، بدهی به سازمان تامین اجتماعی وامهای درازمدت  و وامهای کوتاه مدت مشخص شده یعنی جمع درائیها و بدهیها بدست آید ، که سرمایه با استفاده از فرمول بدهیها- دارائی ها=سرمایه بدست می آید. بدین ترتیب درتاریخ صورتبرداری یعنی ایجادحسابداری میزان سرمایه مشخص شده وبا استفاده از معادله حسابداری یعنی دارائیها برابراست با بدهیها بعلاوه سرمایه ترازنامه افتتاحیه را تنظیم نموده (همان ترازنامه) که درائیها درسمت راست وبدهی وسرمایه درسمت چپ نوشته میشود . تراز افتتاحیه را دردفتر روزنامه براساس دوبل ثبت نموده و ارقام افتتاحیه به دفتر کل منتقل میشود. ازاین تاریخ بعد کلیه عملیات براساس بدهکار وبستانکار در دفاتر ثبت خواهد شد.

سایت اقتصادی ایران

منبع : http://eghtesadiiran.ir